Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS


Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ.
Α στεροσκοπείο
Σ υστηματικών
Π αρατηρήσεων
Ρ οής
Ο υρανίων
Σ ωμάτων
Γεωγραφικό Πλάτος : 40° 53΄ 56¨ Β.
Γεωγραφικό Μήκος : 22° 38΄ 05¨ Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: