Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

C/2012/F6 (Lemmon)
Crop image from raw file, size: 2100X1392, (orig.size:3888 X 2592) Exp.180sec. F: 3.2. Canon400D Mod. 200mm Canon Lens. U.T.:01h.20m.09sec.2013 Jun.06.

Δεν υπάρχουν σχόλια: