Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

D.:2013/03/10, Iso:400, f:5.6, Exp.: 4sec. U.T.: 19h 14' 43''

Comet C/2011 L4 (Pan-STARSS). UT:17h14'43''. D.:2013/03/10  Canon Lens 200mm f:2.8 at f:5.6, 
                                                        Iso:400, Exp.:04sec. Canon350Drsl.

Δεν υπάρχουν σχόλια: